VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 při výkupu Vozidla ve znění od 25.5.2018

 

Čl. I. - Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi fyzickou či právnickou osobou jako prodávajícím (dále jen „Prodávající“) a společností OVĚŘENÉ VOZY s.r.o., IČ : 024 60 971, se sídlem Kloboukova 2171/3, Praha 4 – 14800, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 219775 jako kupujícím (dále jen „Kupující“) a jejímž předmětem je prodej Vozidla prodávajícího specifikovaného v kupní smlouvě; Prodávající a Kupující dále uvedeni společné též jako „Smluvní strany“.

 

Čl. II. – Prohlášení Prodávajícího

2.1. Prodávající podpisem Smlouvy a těchto VOP prohlašuje, že:

 1. je oprávněn k uzavření Smlouvy, není smluvně ani právními předpisy či rozhodnutími státních či jiných orgánů omezen v dispozici s Vozidlem, není proti němu vedeno insolvenční, soudní či jiné řízení, které by mohlo nepříznivě ovlivnit nabytí vlastnického práva Kupujícím k Vozidlu nebo jeho právo jakkoli omezit a že není v úpadku dle příslušných předpisů;
 2. je Vozidlo prosto právních vad, které by bránily nebo omezovaly Kupujícího ve volné dispozici s Vozidlem, a které by bylo potřebné zvlášť vypořádat, či na které by Kupující musel být upozorněn, zejména neexistují žádné smlouvy ani jiné právní skutečnosti, které by zakládaly práva třetích osob k Vozidlu; Vozidlo není jakkoliv zatíženo, zejména není zatíženo žádným zástavním právem, předkupním právem, výhradou zpětné koupě, výhradou předkupního práva, věcným břemenem, právem nájmu, ani žádným jiným věcným či obligačním právem; vyjma případných právních vad výslovně ve Smlouvě uvedených;
 3. Vozidlo není ve vlastnictví leasingové společnosti, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak;
 4. neuzavřel s třetí osobou smlouvu, která by jakékoliv třetí osobě dávala jakákoliv práva k Vozidlu či jakýmkoliv jiným způsobem omezovala či znemožňovala uzavření Smlouvy;
 5. Vozidlo nemá právní ani jiné vady, na které by měl Kupujícího upozornit a že pravdivě uvedl vše o stavu a historii Vozidla, 
 6. nezamlčel provedené opravy a úpravy ani existující vady na Vozidle;
 7. Vozidlo nebylo poškozeno při povodních ani se nenacházelo v době povodní a záplav v postižené oblasti; nebylo pod vodou ani nebylo byť částečně zaneseno blátem či nánosy z povodní;
 8.  stav tachometru  Vozidla, jak je uveden v čl.I. Smlouvy odpovídá skutečnému stavu najetých kilometrů, je přesný a pravdivý (nebyl manipulován).
  1. Prodávající byl upozorněn na právní důsledky nepravdivosti výše uvedených prohlášení; Prodávající a Kupující dále sjednávají, že nepravdivost jakéhokoli prohlášení Prodávajícího uvedeného v odst. 2.1. tohoto článku zakládá Kupujícímu právo od Smlouvy okamžitě odstoupit. Prodávající odpovídá za škodu, která vznikne Kupujícímu či třetí osobě v důsledku nepravdivosti jakéhokoli prohlášení Prodávajícího. 

2.3. Pro případ, že je Vozidlo součástí společného jmění manželů, prohlašuje Prodávající, že informoval manžela/ku o zamýšleném uzavření Smlouvy a prodeji Vozidla a že tento s tím souhlasí.

 

Čl. III. – Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody

3.1. Vlastnické právo k Vozidlu přechází na kupujícího okamžikem uzavření Smlouvy nebo předáním Vozidla Prodávajícím Kupujícímu nebo zaplacením kupní ceny, a to podle toho, která skutečnost nastane nejdříve.

3.2 Nebezpečí škody na Vozidle přechází na kupujícího převzetím Vozidla.

 

Čl. IV - Odpovědnost za vady

4.1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady, které má Vozidlo v době přechodu nebezpečí škody na Kupujícího (viz čl. II těchto VOP) vyjma vad, které musel Kupující s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při uzavření Smlouvy, ledaže Prodávající takovou vadu lstivě zastřel nebo Prodávajícího výslovně ujistil, že je Vozidlo bez vad.

4.2. V případě vadného plnění má Kupující dle svého uvážení právo na:

a) odstranění vady dodáním chybějící věci nebo

b) na odstranění vady opravou nebo

c) přiměřenou slevu z kupní ceny nebo

d) odstoupení od Smlouvy v případě, že se bude jednat o podstatné porušení Smlouvy.

4.3. Kupující sdělí Prodávajícímu volbu práva dle odst. 4.2 tohoto článku v písemném oznámení vad (reklamaci) nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady (reklamace) a vyzve Kupujícího k plnění zvoleného práva v přiměřené lhůtě.

4.4. Kupující Vozidlo co nejdříve po jeho převzetí prohlédne a případné zjištěné vady oznámí Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do šesti měsíců ode dne přechodu nebezpečí škody na věci; v případě skrytých vad nejpozději do dvou let ode dne přechodu nebezpečí škody na Kupujícího.

4.5. Uplatní-li Kupující v  důsledku vadného plněné právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, zavazuje se Prodávající uhradit Kupujícímu požadovanou slevu ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě slevy. Pro případ prodlení Prodávajícího s úhradou dle tohoto odstavce sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

 

Čl. V. Odstoupení od smlouvy, ukončení smlouvy

5.1. Od Smlouvy lze odstoupit v případech stanovených Občanským zákoníkem a Smlouvou. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně a smluvní strany jsou si povinny vrátit vzájemně poskytnutá plnění.

5.2. Smluvní strany sjednaly, že Smlouvu lze dále ukončit:

a) písemnou dohodou smluvních stran,

b) odstoupením ze strany Kupujícího v případě, že Registr vozidel odmítne provést změnu vlastníka Vozidla v registru na Kupujícího, případně na třetí osobu, které Kupující v budoucnu Vozidlo dále prodá,

c) odstoupením ze strany Prodávajícího, bude-li Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny delším než 15 kalendářních dnů.

5.3. V případě ukončení Smlouvy některým ze způsobů uvedených v  odst. 5.2. tohoto článku je Prodávající povinen ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne ukončení Smlouvy převzít od Kupujícího Vozidlo zpět. V případě prodlení Prodávajícího s vyzvednutím a převzetím Vozidla je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 150,- Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.

 

Čl. VI. Závěrečná ujednání

6.1. Případná odchylná ujednání obsažená ve Smlouvě mají před zněním těchto VOP přednost.

6.2. Smlouva může být doplňována nebo měněna ve formě písemných postupně číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami.

6.3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

6.4. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva obsahuje všechny náležitosti daňového dokladu a tak nahrazuje daňový doklad – fakturu.

6.5. Prodávající – fyzická osoba bere na vědomí, že Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, internetové stránky:  www.coi.cz.

6.6. Prodávající výslovně prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy seznámil s jejím písemným návrhem, včetně jejich příloh, tedy včetně těchto VOP a prohlašuje, že porozuměl všem smluvním ujednáním, že ujednání obsažená ve Smlouvě a těchto VOP jsou jasná, srozumitelná a určitá, a že uspořádání práv a povinností smluvních stran je spravedlivé a vyvážené; Prodávající podpisem těchto VOP prohlašuje, že tyto výslovně přijímá.

6.7. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, dle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, a že nebyla ujednaná v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

6.8. Jazyková doložka – Smlouva, včetně všech jejích příloh a tedy i těchto VOP, je vyhotovena v českém jazyce a Prodávající prohlašuje, že Smlouvě a jejím přílohám v českém jazyce perfektně rozumí a takto ji uzavírá a nepožaduje předklad textu Smlouvy nebo jejich příloh do jiné jazykové mutace.

6.9. Kupující prohlašuje, že veškeré osobní údaje Prodávajícího zpracovává v souladu s  Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů a v souladu s dalšími právními předpisy.

7.11. Kupující upozorňuje Prodávajícího, že je povinen dle zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v pl.zn., provést řádnou identifikaci Prodávajícího, a to i formou pořízení kopie občanského průkazu či jiného průkazu totožnosti.  Prodávající  – fyzická osoba výslovně uděluje Kupujícímu v souladu se zák. č. 253/2008 Sb. v pl.zn. a dle  ust. § 15a zák.č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech v pl.zn., případně dle ust. § 2 odst. 3 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v pl.zn., souhlas s pořízením kopie občanského průkazu či jiného předloženého osobního dokladu, za účelem provedení a zajištění změn v registru vozidel a zanesení do evidence zákazníků Kupujícího.  

ANO                                NE

 

 

V Praze dne: …………………………….

 

 

Prodávající: ………………………    Kupující: ………………………