VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

při zprostředkování prodeje Vozidla ve znění od 25.5.2018

 

Čl. I. - Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou nedílnou součástí Zprostředkovatelské smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi společností ......................................, IČ: ..................................., se sídlem ..............................................., jako zprostředkovatelem (dále jen „Zprostředkovatel“) a fyzickou či právnickou osobou jakožto zájemce (dále jen „Zájemce“), jejímž předmětem je závazek Zprostředkovatele zprostředkovat pro Zájemce uzavření Kupní smlouvy mezi Zájemcem jako prodávajícím a třetí osobou jako kupujícím o prodeji použitého Vozidla ve vlastnictví Zájemce; Zprostředkovatel a Zájemce dále uvedeni společné též jako „Smluvní strany“.

 

Čl. II. – Prohlášení Zájemce

2.1. Zájemce podpisem Smlouvy a těchto VOP prohlašuje, že Zprostředkovateli pravdivě sdělil veškeré informace o historii a o stavu Vozidla a dále prohlašuje a zaručuje zprostředkovateli, že :

 1.  je oprávněn k uzavření Smlouvy a k uzavření Kupní smlouvy; není nijak omezen v dispozici s Vozidlem; není proti němu vedeno insolvenční, soudní či jiné řízení, které by mohlo ovlivnit nabytí vlastnického práva třetí osoby k Vozidlu nebo její právo jakkoli omezit; 
 2.  Vozidlo je prosto právních vad, zejména neexistují žádné smlouvy ani jiné právní skutečnosti, které by zakládaly práva třetích osob k Vozidlu, Vozidlo není zatíženo (zejména zástavní právo, předkupní právo, výhrada zpětné koupě, výhrada předkupního práva, věcné břemeno, právo nájmu apod.), vyjma případných právních vad výslovně ve Smlouvě uvedených;
 3.  Vozidlo není ve vlastnictví leasingové společnosti;
 4. neuzavřel s žádnou třetí osobou smlouvu, která by jakékoliv třetí osobě dávala jakákoliv práva k Vozidlu;
 5. nezamlčel provedené opravy a úpravy, ani zjevné či skryté vady Vozidla
 6. Vozidlo nebylo poškozeno při povodních ani se nenacházelo v době povodní a záplav v postižené oblasti; nebylo pod vodou ani nebylo byť částečně zaneseno blátem či nánosy z povodní;
 7. stav tachometru Vozidla, jak je uveden v čl. I. Smlouvy odpovídá skutečnému stavu najetých kilometrů, je přesný a pravdivý (nebyl manipulován).

 

 1. Zájemce byl upozorněn na právní důsledky nepravdivosti výše uvedených prohlášení; Zprostředkovatel a Zájemce dále sjednávají, že nepravdivost jakéhokoli prohlášení Zájemce uvedeného v odst. 2.1. tohoto článku zakládá Zprostředkovateli právo od Smlouvy okamžitě odstoupit. Zájemce odpovídá za škodu, která vznikne Zprostředkovateli či třetí osobě v důsledku nepravdivosti jakéhokoli prohlášení Zájemce. 

 

 1. Zájemce podpisem Smlouvy a těchto VOP dále prohlašuje, že byl před podpisem Smlouvy Zprostředkovatelem řádně seznámen se způsobem realizace zprostředkování prodeje Vozidla, s přípravou Vozidla k  prodeji, stejně tak s  nezbytnými úkony, které Zprostředkovatel musí na Vozidle provést v rámci zprostředkování prodeje Vozidla.

 

 1. Zájemce podpisem Smlouvy a těchto VOP uděluje souhlas s případným převozem Vozidla za účelem jeho prezentace potenciálnímu kupujícímu v rámci území České republiky. Zájemce souhlasí, aby Zprostředkovatel pověřil plněním Smlouvy třetí osobu, která je v přímém obchodním vztahu se Zprostředkovatelem; V případě pověření třetí osoby odpovídá Zprostředkovatel Zájemci jako by plnil sám.

 

 1. Zájemce dále prohlašuje, že Zprostředkovateli sdělil veškeré skutečnosti a informace významné pro uzavření Kupní smlouvy a zavazuje se informovat v budoucnu Zprostředkovatele o jakýchkoliv změnách těchto skutečností.

 

Čl. III. – Prohlášení Zprostředkovatele

3.1. Zprostředkovatel prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu na převzatých věcech, a to výslovně pouze pro škodní události havárie, odcizení a vandalismus. Pojistné plnění je sjednáno v minimální výši, která odpovídá hodnotě Vozidla stanovené dle metodiky pojišťovny; Zájemce bere na vědomí, že hodnota Vozidla stanovená pojišťovnou dle její metodiky nemusí odpovídat Kupní ceně požadované Zájemcem. V případě vzniku pojistné události je Zprostředkovatel povinen škodní událost ohlásit pojišťovně a informovat Zájemce a dohodnout se s ním na postup narovnání; nedohodnou-li se strany jinak, platí, že výplatu pojistného plnění, kterou Zprostředkovatel od pojišťovny obdrží, vyplatí následně na účet Zájemce  a Vozidlo mu vrátí bez dalších nároků ze strany Zájemce, s čímž Zájemce podpisem smlouvy a těchto VOP souhlasí. Zájemce je povinen poskytnout při vyřizování škodní události nezbytnou součinnost, a to jak Zprostředkovateli, tak pojišťovně. Zprostředkovatel odpovídá za škodu způsobenou na Vozidle do výše pojistného plnění vyplaceného příslušnou pojišťovnou. Zprostředkovatel neodpovídá za škody vzniklé na Vozidle v důsledku živelných událostí, krupobití a vyšší moci. Zájemce podpisem Smlouvy a těchto VOP výslovně uděluje souhlas, aby pojišťovna pojistné plnění vyplatila přímo na účet Zprostředkovatele. 

 

3.2. Zprostředkovatel neodpovídá za škodu způsobenou na Vozidle Zájemcem, za škodu způsobenou vadou Vozidla ani za vady Vozidla nebo za škodu způsobenou přirozenou povahou Vozidla.

 

Čl. IV - Kupní cena požadovaná zájemcem, Prodejní cena

4.1. Kupní cenou požadovanou Zájemcem se rozumí kupní cena, kterou Zájemce požaduje obdržet za prodej svého Vozidla a jejíž výši uvedl ve Smlouvě, případně jejíž výše byla upravena za podmínek stanovených těmito VOP.

 

4.2. Prodejní cenou se rozumí kupní cena dosažená při zprostředkování prodeje Vozidla Zprostředkovatelem; Prodejní cena je tvořena součtem  Kupní ceny požadované Zájemce a provizí Zprostředkovatele.

 

4.3. Prodejní cenu Vozidla stanoví dle vlastního uvážení Zprostředkovatel s tím, že tato nesmí být nižší než Kupní cena požadovaná Zájemcem.

 

Čl. V. - Ostatní ustanovení

5.1. Vozidlo zůstává ve vlastnictví Zájemce do okamžiku přechodu vlastnického práva na kupujícího. Zájemce nese až do okamžiku přechodu vlastnického práva na kupujícího veškeré náklady spojené s vlastnictvím Vozidla (zejména náklady na udržení Vozidla v provozuschopném stavu, náklady na platné povinné ručení Vozidla). Vlastnické právo přechází ze Zájemce na kupujícího okamžikem zaplacení Prodejní ceny.

 

5.2. V případě uzavření Kupní smlouvy bere Zájemce na vědomí, že jako prodávající je odpovědný vůči kupujícímu za vady prodané věci, které bude mít Vozidlo v době přechodu nebezpečí škody, a to dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. Smluvní strany sjednaly, že kupující bude případné vady reklamovat přímo u Zprostředkovatele, který reklamaci bez zbytečného odkladu postoupí Zájemci a bude mu nápomocen při jejím vyřízení.

 

5.3. Vozidlo bude po dobu trvání Smlouvy umístěno v areálu provozovny Zprostředkovatele; Zájemce uděluje souhlas s označením Vozidla dle marketingových standardů Zprostředkovatele, např. podložky pod SPZ, malé samolepky apod.

 

5.4. Zájemce podpisem Smlouvy a těchto VOP uděluje souhlas s případným převozem Vozidla za účelem jeho prezentace potenciálnímu kupujícímu v rámci území České republiky. Zájemce souhlasí, aby Zprostředkovatel pověřil plněním Smlouvy třetí osobu, která je v přímém obchodním vztahu se Zprostředkovatelem. V případě pověření třetí osoby odpovídá Zprostředkovatel Zájemci jako by plnil sám.

 

Čl. VI. – Trvání a ukončení Smlouvy

6.1. Smluvní strany sjednaly uzavření Smlouvy na dobu neurčitou; Smlouva skončí naplněním svého účelu, tj. uzavřením Kupní smlouvy.

 

6.2. Smlouva může být dále ukončena:

a) písemnou dohodou Zájemce a Zprostředkovatele,

b)odstoupením od Smlouvy v případech stanovených Občanským zákoníkem, Smlouvou nebo těmito VOP,

c) písemnou výpovědí bez udání důvodů s výpovědní lhůtou deseti pracovních dnů od dne doručení výpovědi druhé smluvní straně.

 

6.3. V případě ukončení Smlouvy některým ze způsobů uvedených v  odst. 6.2. tohoto článku je Zprostředkovatel povinen bez zbytečného odkladu umožnit Zájemci převzetí Vozidla a vrátit mu předané doklady a klíče od Vozidla.  Zájemce je povinen si Vozidlo vyzvednout a převzít nejpozději ke dni ukončení Smlouvy a zavazuje se uhradit Zprostředkovateli vynaložené náklady dle odst. 3 a odst.4 čl. II Smlouvy.

 

6.4. V případě prodlení Zájemce s vyzvednutím a převzetím Vozidla dle odst. 6.2. tohoto článku je Zájemce povinen uhradit Zprostředkovateli smluvní pokutu ve výši 150,- Kč bez DPH za každý započatý den prodlení. 

 

Čl. VII. Závěrečná ujednání

7.1. Případná odchylná ujednání obsažená ve Smlouvě mají před zněním těchto VOP přednost.

 

7.2. Smlouva může být doplňována nebo měněna ve formě písemných postupně číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami.

 

7.3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

 

7.4. Zájemce – fyzická osoba bere na vědomí, že Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, internetové stránky:  www.coi.cz.

 

7.5. Zájemce výslovně prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy seznámil s jejím písemným návrhem, včetně jejich příloh, tedy včetně těchto VOP a prohlašuje, že porozuměl všem smluvním ujednáním, že ujednání obsažená ve Smlouvě a těchto VOP jsou jasná, srozumitelná a určitá, a že uspořádání práv a povinností smluvních stran je spravedlivé a vyvážené; Zájemce podpisem těchto VOP prohlašuje, že tyto výslovně přijímá.

 

7.6. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, dle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, a že nebyla ujednaná v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, na  důkaz čehož  připojují své vlastnoruční podpisy.

 

7.7. Jazyková doložka – Smlouva, včetně všech jejích příloh a tedy i těchto VOP, je vyhotovena v českém jazyce a Zájemce prohlašuje, že Smlouvě a jejím přílohám v českém jazyce perfektně rozumí a takto ji uzavírá a nepožaduje předklad textu Smlouvy nebo jejich příloh do jiné jazykové mutace.

 

7.8. Zprostředkovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje Zájemce zpracovává v souladu s  Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů a v souladu s dalšími právními předpisy.

 

7.9. Zprostředkovatel  upozorňuje Zájemce, že je povinen dle zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v pl.zn., provést řádnou identifikaci Zájemce, a to i formou pořízení kopie občanského průkazu, či jiného průkazu totožnosti.  Zájemce  – fyzická osoba výslovně uděluje Zprostředkovateli v souladu se zák. č. 253/2008 Sb. v pl.zn. a dle  ust. § 15a zák.č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech v pl.zn., případně dle ust. § 2 odst. 3 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v pl.zn., souhlas s pořízením kopie občanského průkazu či jiného předloženého osobního dokladu, za účelem provedení a zajištění změn v registru vozidel a zanesení do evidence zákazníků  Zprostředkovatele

.

ANO                                 NE

 

V Praze dne: …………………………….

 

 

 

Zájemce: …………………………………

 

 

 

Zprostředkovatel: …………………………